Wat vooraf ging

In juni 2014 is door de gemeente Schouwen-Duiveland de “Gebiedsvisie Schelphoek” als ontwerp uitgebracht. De Schelphoek wordt hierin gekarakteriseerd als een bijzonder stukje Zeeland met veel kwaliteiten. Waardevolle natuur met de slikken en de nieuwe natuur van ‘plan Tureluur’ en een recreatieve kwaliteit in een historisch landschap. Volgens de visie is een deel van de kwaliteiten nog verborgen door onbekendheid en kan een deel van de kwaliteiten verbeterd worden door het optimaliseren van het gebruik, het beheer, de ontsluiting en het leggen van nieuwe verbindingen. In de visie wordt gesteld, dat het hiermee een parel kan worden in de recreatief toeristische structuur van Schouwen-Duiveland.

Volgens de ontwerpvisie heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de ambitie om de kwaliteiten van de Schelphoek te versterken en beter beleefbaar te maken. De samen met de provincie Zeeland en Staatsbosbeheer opgestelde gebiedsvisie beschrijft de ontwikkelingsrichting voor de Schelphoek en heeft een planhorizon tot 2025. De visie wil balans brengen tussen behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten en tussen natuurwaarden en recreatief gebruik. Dit gebeurt door het zoneren van het gebruik van Schelphoek en het aanpassen van het beheer aan de zonering. De visie wil ook richting geven aan de aanpassing van de inrichting en de ontsluiting van het gebied. Schelphoek zou een knooppunt moeten worden langs de Oosterschelde waar verschillende gebieden en routes samenkomen.

Door deze betere balans zouden mogelijkheden ontstaan voor meervoudig ruimtegebruik van Schelphoek. De visie ziet mogelijkheden om nieuwe kwaliteiten aan het gebied toe te voegen, en noemt daarbij met name een concreet initiatief voor een zorgresort. Volgens de visie zouden deze “nieuwe kwaliteiten” de gewenste ontwikkeling van Schelphoek als toeristisch-recreatieve hotspot nog verder kunnen ondersteunen. Hiermee zou de beleefbaarheid van het gebied toenemen en zou tevens een bijdrage geleverd worden aan de sociaal-economische ontwikkeling van Schouwen- Duiveland.

Het ontwerp van de gebiedsvisie heeft in de periode juli tot oktober 2014 ter inzage gelegen in het kader van de inspraak, en riep veel negatieve reacties op. Ook B.I.R.D.S. heeft een inspraakreactie ingediend, waarin ze zich uitspreekt tegen bebouwing in de Schelphoek. De visie riep zoveel reacties op, dat de gemeenteraad op 18 december 2014 besloten heeft om een tussenstap te zetten.

De gemeenteraad gaat er van uit dat er wel bebouwing mogelijk is in de Schelphoek, maar heeft besloten dat samen met de stakeholders en betrokkenen verder onderzocht moet worden welke bebouwingsmogelijkheden er zijn. Impliciet heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze eerst een visie vast willen stellen alvorens er concrete plannen kunnen worden ingediend. Het initiatief van Medisch Maatwerk is hiermee door de raad bij het vervolgproces naar de achtergrond gedrongen en mag niet meer als een van de redenen gelden om de gebiedsvisie op te stellen. Naar aanleiding van hun ingediende zienswijze is B.I.R.D.S. als “stakeholder” toegevoegd aan de Klankbordgroep, die het vervolgproces begeleid.

Op 23 maart zal de 1e bijeenkomst van de Klankbordgroep plaatsvinden, die in het teken zal staan van stap 1: het formuleren, verifiëren, actualiseren van de uitgangspunten van het gebied. Ter voorbereiding hierop worden in deze notitie worden de belangrijkste punten uit de ontwerpgebiedsvisie gegeven, met onze visie hierop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *