Nieuwe ontwikkelingen gebiedsvisie Schelphoek 2014

Op 22 november 2014 ontvingen wij van B&W als burgerinitiatief een Gemeentelijke reactiebrief op zienswijze gebiedsvisie Schelphoek. Hierin staat het volgende vermeldt:

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben kennis genomen van uw zienswijzen. Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het uitgangspunt vast te stellen dat er bebouwingsmogelijkheden zijn in de Schelphoek en het college opdracht gegeven om met de betrokken stakeholders in het gebied (o.a. Staatsbosbeheer, dorpsraad Serooskerke, vereniging Stad en Lande, natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland) de bebouwingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te werken in een aangepaste gebiedsvisie.

Het Raadsvoorstel proces_ontwerp-gebiedsvisie_Schelphoek kunt u op de website van de gemeente bekijken.
Op 1 december om 19:30uur werd  het voorstel besproken in de raadscommissie Openbare Ruimte. Hierbij hebben wij ingesproken en onze zienswijze nogmaals naar voren gebracht en 1720 handtekeningen aan de wethouder aangeboden tegen bebouwing in de Schelphoek.
Mocht u geïnteresseerd zijn in wat er tijdens de commissievergadering is besproken over gebiedsvisie Schelphoek dan kunt u dit beluisteren vanaf de 31:53 minuut tot en met 1uur48:30minuut  op de gemeentelijke website (deze wordt in nieuw scherm geopend).

Op 18 december hebben de fracties van VVD, LSD en SGP het amendement van de PvdA en D66 verworpen waardoor het raadsvoorstel is aangenomen.
In het amendement werd het vooringenomen standpunt dat er bebouwing mogelijk is in de Schelphoek gewijzigd in:  verkennen of er en zo ja welke bebouwingsmogelijkheden er zijn in de Schelphoek.
Mocht u geïnteresseerd zijn in wat er tijdens de raadsvergadering is besproken over gebiedsvisie Schelphoek dan kunt u dit beluisteren vanaf de 04:15 minuut tot en met 1uur14:25minuut  op de gemeentelijke website (deze wordt in nieuw scherm geopend).

Nu de gemeenteraad besluit om opdracht te verlenen voor deze verkenning en uitwerking betekent dit dat de definitieve beantwoording van de inspraakreacties en de vaststelling van de aangepaste gebiedsvisie Schelphoek doorschuift naar de gemeenteraadsvergadering van maart 2015.

Wij als burgerinitiatief BIRDS blijven pleiten voor het onbebouwd houden van de Schelphoek.  Deelt u dezelfde mening? Neem dan deel aan onze handtekeningenactie en laat ook uw stem horen.

2 gedachten over “Nieuwe ontwikkelingen gebiedsvisie Schelphoek 2014”

 1. Na kennisnemen van het raadsvoorstel het volgende:
  – Medisch maatwerk wil, kost wat kost, een poot tussen de deur, teneinde, op termijn, 500 eenheden te realiseren (zie vergelijkbaar project Breda). Oef, dat zijn dus 5 van die gebouwen + parkeerterrein!
  – Het thans geplande gebouw kan niet kleiner, zo hebben de plannenmakers reeds duidelijk aangegeven, dus ‘aangepaste gebiedsvisie’ is een kwestie van een stukje naar links of een stukje naar rechts.
  – Bij het weglaten van bebouwing blijft, verbetering van de fiets-/ voetpaden als grootste operatie over. Dat er hiervoor geen budget is, hebben we reeds bij de behandeling van de kwestie Duinhoevepad kunnen vernemen, dus daar hebben we geen gebiedsvisie voor nodig.
  – Verder vermoed ik dat er na presentatie van de aangepaste versie, om wat voor reden dan ook, geen of nauwelijks ruimte zal zijn voor inspraak. En we dus te maken krijgen met een vergelijkbare situatie als ‘Havenplein Zierikzee’.
  -Gezien de info avond op 16 september j.l.: “Wie heeft er € 19.500,- excl. BTW voor over om die 2 clowns nog een keer te zien optreden?”
  – Oerprincipe: ” Natuurontwikkeling houd je vitaal door zo min mogelijk in te grijpen” dus een gebiedsvisie is, in deze, alleen maar schadelijk.
  – Het is me de laatste jaren opgevallen dat de Nederlandse bestuursorganen een gewenningsperiode doorlopen t.a.v. inpassing in de Europese overheid. Niet onmogelijk komen EU-subsiediegelden hierdoor tussen wal en schip terecht. Zou het daarom niet verstandiger zijn de gebiedsvisie, ten minste, op te schorten tot alles weer een beetje soepel draait, i.p.v. een noodsprong te maken richting projectontwikkelaar.

  Eindconclusie:
  – Bij een aangepaste-, of nieuwe gebiedsvisie zijn er 2 mogelijkheden.

  – Een visie die schadelijk is voor het gebied. = Ongewenst!
  – Een visie waarbij geen budget voor uitvoering is. = Overbodig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *