Informatie avond 23 maart: welke scenario’s?

Vanavond wordt de gemeentelijke informatie avond over de Schelphoek gehouden.

Volgens het gemeentelijk projectteam is de te presenteren ontwerpvisie een gedragen visie waarbij afstemming met de klankbordgroep Schelphoek richting heeft gegeven aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Schelphoek. Wij van BIRDS, deelnemers aan die klankbordgroep, zijn het daar niet mee eens.

Begin maart 2016, pas nadat allerlei kranten-artikelen over de Schelphoek waren gepubliceerd, ontvingen wij informatie van het gemeentelijk projectteam. De ontvangen informatie zou conform moeten zijn of aangepast moeten zijn met wat besproken was tijdens de laatste klankbordgroepbijeenkomst van 16 november.

Helaas moeten wij constateren dat er een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven. Besproken punten worden niet of heel summier vermeld maar er is geen actie op ondernomen in de vorm van aanpassingen. Er zijn nieuwe onbesproken essentiële zaken toegevoegd en scenario 3b is compleet gewijzigd. Naast onze inhoudelijke bezwaren hebben wij ernstig geageerd tegen de werkwijze die de gemeente hanteert.

Op ons commentaar heeft het gemeentelijk projectteam inhoudelijk niet gereageerd, wel stellen zij voor om nog een keer bij elkaar te komen met de klankbordgroep om het ontwerp van de gebiedsvisie te bespreken.
Deze bijeenkomst wordt dan gepland voordat de gebiedsvisie aan B&W wordt voorgelegd om in de inspraak te brengen, maar na de informatie avond.
Naar onze mening wordt er op 23 maart onjuiste informatie naar buiten gebracht. De klankbordgroepen mogen er nadien nog over praten, maar dit heeft waarschijnlijk geen enkele invloed meer op het besluitproces. Alle raadsleden zullen namelijk op 23 maart aanwezig zijn en verwacht mag worden dat ze daar ook al hun voorkeur zullen bepalen voor het scenario waarop de gebiedsvisie gebaseerd wordt.

Aangezien er geen draagvlak is voor de meeste scenario’s bij de meerderheid van de klankbordgroepen omdat deze te massaal zijn, en omdat er buitendijkse varianten zijn die nimmer aan de klankbordgroepen zijn voorgelegd, hebben wij alle raadsleden schriftelijk verzocht zich als volksvertegenwoordig(st)er, te distantiëren van de door het projectteam opgeleverde documentatie en hun mogelijkheden in te zetten en het college om opheldering te vragen.

Wij hopen op een “eerlijke” uitkomst waarbij recht gedaan wordt aan de inzet van de klankbordgroepen waardoor het vertrouwen in de gemeente Schouwen Duiveland door inwoners en toeristen niet nog verder wordt geschaad.

Wij zijn zeer benieuwd welke informatie de gemeente vanavond naar buiten brengt.
Worden de op 16 november met de klankbordgroepen besproken scenario’s getoond inclusief alle aanpassingen n.a.v. die middag, of kiest de gemeente er toch voor om eenzijdig gewijzigde, niet met de klankbordgroep besproken scenario’s naar buiten te brengen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *