Categoriearchief: ARCHIEF

Procedure

Inmiddels is de termijn, waarop u uw persoonlijke visie aan de gemeente Schouwen Duiveland kon indienen, verstreken.
Het is nog steeds van groot belang uw stem te laten horen door deelname aan deze handtekeningenactie.

Alle ontvangen zienswijzen zijn inmiddels door de gemeente verwerkt in een eindverslag te vinden op de website van de gemeente .
Alle inspraakreacties, waaronder die van ons burgerinitiatief/deze website, zijn door de gemeente bestudeerd en B&W stelt voor aan de gemeenteraad om het uitgangspunt vast te stellen dat er bebouwingsmogelijkheden zijn in de Schelphoek en het college opdracht te geven om met de betrokkenen/stakeholders in het gebied (o.a. Staatsbosbeheer, dorpsraad Serooskerke, vereniging Stad en Lande, natuur en vogelwacht S-D) de bebouwingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te werken in een aangepast gebiedsvisie. Als de gemeenteraad besluit om opdracht te verlenen voor deze verkenning en uitwerking dan betekent dit dat de definitieve beantwoording van de inspraakreacties en de vaststelling van de aangepaste gebiedsvisie Schelphoek enkele maanden doorschuift naar de gemeenteraadsvergadering van maart 2015.

Op 1 december om 19:30uur wordt het voorstel besproken in de raadscommissie Openbare Ruimte. Deze vergadering is openbaar en u kunt hierbij aanwezig zijn.
Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 18 december 2014 een besluit over het voorstel.

Wij als burgerinitiatief  gaan onverminderd door met het pleiten voor het onbebouwd houden van de Schelphoek.

Daarbij hebben wij uw stem hard nodig!

Voorgenomen bebouwing wordt 15 meter hoog

Dinsdagavond 16 september werd een openbare informatieavond /presentatie gehouden over de ontwerp-gebiedsvisie voor de Schelphoek. Het werd een enerverende avond waarbij hier een weergave van de belangrijkste punten.

In de gebiedsvisie worden 3 varianten getoond (geheel op haven-plateau, in het kreekbos en dwars door de dijk heen) die door middel van een 3d simulatie naar voren werden gebracht.
Het gaat hierbij om 1 gebouw met een bruto vloeroppervlakte van 10.000 m2 in het beschermd natuurgebied de Schelphoek.
Pas nu wordt duidelijk hoe groot het gebouw in alle 3 de varianten wordt.
In variant 1 wordt uitgegaan van een gebouw van 120 meter lang met een top van het gebouw op 15 meter boven NAP. De andere varianten hebben soortgelijke afmetingen. De hoogte van het havenplateau en de dijk liggen op respectievelijk 5 en 7 meter boven NAP.
Dit betekent dat het gebouw 8 meter hoogte boven de dijk uitsteekt. Vanuit de zaal werden kritische vragen gesteld over het aangezicht. Het gebouw zou enigszins onttrokken worden door bomen maar deze zijn een groot gedeelte van het jaar kaal.
Eveneens werden kritische vragen gesteld over de lichtvervuiling die zo een gebouw oplevert in de avond en in de nacht, in een nu nog aardedonker beschermd natuurgebied.

De opsteller van de gebiedsvisie noch de gemeente was in staat om duidelijk aan te geven welke natuurmeerwaarde dit toegevoegde element in de vorm van een gebouw oplevert voor het beschermde natuurgebied.

Verder was de conclusie vanuit de zaal dat de gebiedsvisie en de aanvraag voor een zorgresort door de initiatiefnemers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Volgens de gemeente is de volgorde eerst een gebiedsvisie, dan kan daarna iedere aanvraag door iedere onwillekeurige initiatiefnemer getoetst worden of zijn aanvraag kans van slagen heeft.
Echter de uitgangspunten voor de gebiedsvisie hebben volledig betrekking gehad op de aanvraag door de initiatiefnemer Medisch Maatwerk Nederland. Dit is ook vermeldt in het achtergrond-document gebiedsvisie Schelphoek blz. 11 “Globaal programma eisen resort”.

Er is in de gebiedsvisie niet naar alternatieven gekeken zoals een kleiner bruto oppervlak.
Ook zijn de bewoners van Serooskerke in de eerste informatie avond in kennis gesteld door de initiatiefnemers van het zorgresort.
Pas anderhalf jaar later worden nu 2 informatie avonden (juli 2014 en september 2014) gehouden over de gebiedsvisie die nu is opgesteld. Ook de aanwezigheid van de initiatiefnemers van het zorgresort op deze avond roept vraagtekens op.

Een van de initiatiefnemers van Medisch Maatwerk geeft aan dat het “zorg”resort project een minimale grootte nodig heeft van 100 tot 120 kamers, omdat het project anders niet rendabel te krijgen is. Op verdere vragen vanuit de zaal zoals wie die zorg gaat betalen wordt niet ingegaan.

Ook wordt niet ingegaan op zorgresort op een andere alternatieve plek op Schouwen Duiveland omdat de initiatiefnemers juist deze plaats hebben uitgezocht en er daarom hiervoor nu alleen een gebiedsvisie voor de Schelphoek wordt opgesteld.

Wilt u ook de Schelphoek behoeden voor bebouwing?  Neem dan deel aan onze handtekeningenactie.

Waarom wij tegen zijn

Als  de plannen en gebiedsvisie van de Gemeente Schouwen Duiveland omtrent natuurgebied De Schelphoek doorgaat betekend dit het volgende:

Er wordt bebouwing toegestaan van 10.000 m2 vloeroppervlak met een hoogte van 15 meter boven NAP, behorend tot het NP de Oosterschelde en midden in een Natura 2000 en EHS gebied.
Dit gebied is niet voor niets tot beschermde natuur verklaard!
Onbegrijpelijk dat dit mogelijk is. Onbegrijpelijk ook dat tientalle jaren enorme geldbedragen zijn en worden besteed om het aangrenzende natuurgebied Tureluur aan te leggen om dan vervolgens de Schelphoek te verkwanselen.

Er is absoluut geen noodzaak om een (zorg)resort in juist dit unieke natuurgebied met vele cultuur historische elementen te vestigen
Met de komst van een zogenaamd zorgresort met plaats voor 120 kamers en 150 parkeerplaatsen voor alleen deze vorm van verblijfsrecreatie is het gedaan met het stiltegebied. Om het gebouw te kunnen vestigen op de plaats waar de projectontwikkelaar dat wil, moeten beschermde natuur en cultuur historische bouwwerken wijken.

Er zijn ruimschoots voldoende alternatieve bouwlocaties op Schouwen Duiveland voorhanden
Er zijn voldoende alternatieve bouwmogelijkheden realiseerbaar die eveneens de beoogde voordelen voor werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in de regio waarborgen.
Het is de omgekeerde wereld dat er compensatie gezocht wordt om  toestemming te kunnen verkrijgen voor het bouwen in de Schelphoek, een EHS en Natura 2000 gebied.
Er is geen enkele reden voor compensatie als men op een andere minder kwetsbare locatie op Schouwen Duiveland bouwt.

De visie wordt gebracht onder de noemer van zorgresort maar deze benaming bestaat juridisch niet
Dit betekent dat een gewone hotelexploitatie zonder zorg wordt toegestaan. In eerste instantie werd dit door de gemeente weerlegt, maar wordt nu niet meer specifiek ontkent.  Onwetendheid of speelt hier iets anders?

Buitenproportionele verhoudingen met de nabije omgeving
Het (zorg)resort gaat 120 kamers exploiteren terwijl in het aanpalende dorp Serooskerke er slechts 105 woningen zijn.

Toeristische trekpleister wordt versnipperd
Een grote toeristische trekpleister wordt versnipperd. Een mooi aaneengesloten natuurgebied van Zierikzee tot en met Burghsluis bestaande uit de Kakkersweel, Plan Tureluur, NP de Oosterschelde, de Prunjepolder tesamen met de Schelphoek, wordt doorkruist door onnodige bebouwing. Zie ook de website www.zuidkustvanschouwen.nl

Verdwijning van openbare parkeergelegenheid voor dagrecreatie
Ondanks het feit dat gesteld wordt dat het gebied open blijft voor bewoners, recreanten en toeristen worden hiervoor  geen voorzieningen getroffen.  In tegendeel, de openbare parkeervoorziening wordt met zeker 80% teruggebracht om maar niet de 10.000m2 vloeroppervlak voor het resort te overschrijden.
Slechts 30 openbare parkeerplaatsen blijven gehandhaafd in dit plan. Dit is veel te weinig  om te voldoen aan de dagrecreatie. Hierdoor ontstaat (parkeer)overlast in het aangrenzende gebied en dorp.

Fritureluur moet verdwijnen
Een van de weinige vaste dagelijkse voorzieningen van het dorp Serooskerke namelijk een mobiele snackkraam mag niet langer zijn standplaats innemen in de Schelphoek. Juist deze voorziening heeft een laagdrempelige sociale functie voor zowel dorpsbewoners, eilandbewoners als voor toeristen. Het is een verlies als deze voorziening op de Schelphoek moet verdwijnen.

Trailerhelling verdwijnt
De trailerhelling moet verdwijnen. Vele honderden vissers en bootliefhebbers maken hier jaarlijks gebruik van. Ook deze voorziening en sociale functie wordt uit het gebied geweerd. Er wordt een alternatief aangedragen wat geen alternatief is;  vanwege getijden valt de helft van de tijd de trailerhelling droog en kan deze niet worden gebruikt.  Om  over aanlegkosten nog maar niet te spreken.

Bent u het ook niet eens met deze plannen en gebiedsvisie van de Gemeente Schouwen Duiveland omtrent natuurgebied De Schelphoek, steun ons bewonersinitiatief dan met het plaatsen van uw handtekening.

HANDTEKENINGENACTIE

De plannen

Klik hier voor de nieuwste ontwikkelingen in de gebiedsvisie van de Schelphoek

De Schelphoek is een stiltegebied in het Nationaal Park Oosterschelde, het grootste aaneengesloten nationaal park van Europa! Het natuurgebied ligt aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland en maakt deel uit van Natura 2000 en EHS. Het gebied is ontstaan tijdens de watersnoodramp en herbergt nog belangrijke cultureel historische elementen.

Door de plannen van een projectontwikkelaar en de ontwerpvisie van gemeente Schouwen Duiveland lijkt hieraan een einde te komen.
Het gevaar dreigt dat het stiltegebied wordt aangetast door grootschalige bebouwing voor verblijfsaccomodatie.

De gemeente heeft een gebiedsvisie opgesteld, probeert regels op te rekken en vergunningen versneld te krijgen. De gebiedsvisie is zodanig opgesteld dat verblijfsrecreatie een uitkomst lijkt voor dit gebied. Veel verontruste bewoners én toeristen zijn het niet eens met deze eenzijdige benadering.
Het gebied moet onbebouwd blijven zodat iedereen kan blijven genieten van dit bijzondere unieke natuurgebied met grote cultuur historische waarde.

Ook u kunt uw stem tegen deze plannen laten horen door deel te nemen aan onze HANDTEKENINGENACTIE
Klik hier om uw handtekening te plaatsen. Deze actie loopt nog door tot en met december 2014

Op 10 oktober is in de media is een bericht verschenen dat 16 van de 23 raadsleden bezwaar hebben tegen de grootte van de toegestane bebouwing zoals geschetst in de gebiedsvisie Schelphoek. Hoeveel te groot men dit vindt en of men überhaupt tegen verblijfsaccomodatie/bebouwing is, wordt niet vermeld.

Wij gaan daarom onverminderd door met het pleiten voor het onbebouwd houden van de Schelphoek.

Daarbij hebben wij uw stem hard nodig!

Deze site is in het leven geroepen door Petra en Monique, twee verontruste inwoners uit Serooskerke. Dit  om informatie te geven en bezwaar te maken tegen de plannen. Ons burgerinitiatief Red de Schelphoek is begaan met de toekomst van de Schelphoek en op geen enkele wijze gelieerd aan welke politieke partij en welke andere actiegroep dan ook.