Categoriearchief: Actueel

Film Stormvloed in de Schelphoek

Regisseur Tjeerd Muller maakt zijn film Stormvloed in de Schelphoek. Deze film gaat over het buurtschap Schelphoek, dat tijdens de Watersnoodramp in 1953 volledig wegspoelde.
Muller heeft nabestaanden van de bewoners opgespoord en geïnterviewd. Dat leverde heel heftige, nog nooit vertelde verhalen op
Het Prins Bernhard Cultuurfonds betaalt een deel van het benodigde budget.

Zie ook interview met Tjeerd Muller met Omroep Zeeland en berichten onder het kopje In de Media

Uitslag raadsvoorstel Schelphoek

Tijdens de raadsvergadering van 22 december 2016 zijn er 2 amendementen ingediend; een door LSD en een door de SP.

Het amendement van LSD werd aangenomen met meerderheid van de stemmen.
Hierin wordt beslispunt 2 gewijzigd en wordt de keuze gemaakt voor scenario 2 en binnen dat scenario worden kaders vastgesteld:

  • De natuurlijke en landschappelijke uitstraling van het gebied Schelphoek blijft behouden
  • Op de locatie waar momenteel HCR De Schelphoek staat mag nieuwbouw gerealiseerd worden in lintbebouwing. Deze nieuwbouw mag bestaan uit 2 bouwlagen met daarboven een kap/dakconstructie, waarbij het is toegestaan dat de kap boven de dijk uit steekt
  • Ter vervanging van de huidige standplaats van Fritureluur wordt een bouwblok toegekend voor een permanente snackbar
  • Het initiatief ligt bij betrokken (markt)partijen, de gemeente wacht initiatieven af, geeft partijen de ruimte en neemt een regisserende rol op zich.
Ook beslispunt 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
De gemeente neemt de regie op zich. De gemeente neemt het initiatief om (markt)partijen bij elkaar te brengen met als doel
samen met deze partijen tot het volgende resultaat te komen:
  • Het gebied rond het havenplateau wordt geschikt gemaakt voor dagrecreatie, met in ieder geval een toiletvoorziening
  • De botenhelling wordt aangepast zodat deze voldoet aan de huidige eisen;
  • Het strandje wordt toegankelijk gemaakt voor kleinschalige dagrecreatie

De SP had een ietwat andere invulling en nog aanvullend in hun amendement gepleit om het onderhoud van het gebied los te koppelen van een eventuele economische drager in het gebied zelf. In overleg met betrokken partijen zou gezocht worden naar financiering van het noodzakelijke en terugkerende onderhoud binnen het gebied.
Dit voorstel is helaas niet aangenomen.

Vergadering Commissie Openbare Ruimte

Inmiddels zijn de geluidsopnames van de vergadering commissie Openbare Ruimte van 28 november jl. beschikbaar. U kunt deze hier beluisteren of via de site van de gemeente. Vanaf minuut 17:26 start de vergadering met de Schelphoek. Wij wensen u veel luisterplezier! Het is mogelijk dat dit luisterfragment niet met mobiele telefoon of tablet te beluisteren is.
Helaas moeten wij constateren dat in een Firefox browser deze vergadering niet te beluisteren is. Chrome levert vooralsnog geen problemen op.

Oneens met raadsvoorstel? Laat uw stem horen!

Helaas moeten wij uit het raadsvoorstel constateren dat ondanks inbreng van klankbordgroepdeelnemers, waaronder BIRDS, er gekozen wordt voor maximale bebouwing in de Schelphoek.
Als de raad de Gebiedsvisie Schelphoek goedkeurt, wordt de mogelijkheid geboden paviljoens in het kreekbos te bouwen. Dit betekent vernietiging van een uniek, cultuur historisch stuk natuur met aantasting van het landschap.
In dit raadsvoorstel krijgt eveneens HRC de Schelphoek de mogelijkheid om van 4 hotelkamers uit te breiden naar maximaal 60 hotelkamers met bijbehorende voorzieningen en om boven de dijk uit te mogen bouwen.

Inmiddels hebben wij alle raadsleden aangeschreven met het verzoek de gebiedsvisie aanstaande maandag niet vast te stellen. U vindt het schrijven hier.

Niet eens met raadsvoorstel?

Heeft u net als wij bezwaar dan kunt u hieraan uw persoonlijke bijdrage leveren:

Bent u inwoner van Schouwen Duiveland? Dan kunt u uw fractievoorzitter van de partij waarop u bij de laatste verkiezingen heeft gestemd een protest mail sturen tot uiterlijk 28 november, waarin u een oproep aan hem/haar doet om als stemmer op zijn/haar partij tegen de stemmen.
De e-mailadressen van de desbetreffende fractievoorzitters vindt U op de gemeentelijke website.

Ook kunt u aanwezig zijn maandagavond 28 november om 19:30uur in het gemeentehuis. U kunt uw persoonlijke bezwaren mondeling aan de raad overbrengen door middel van inspreken of meespreken. Inspreken kan voor aanvang van de beraadslaging over het agendapunt (Schelphoek is punt 10) en u krijgt hiervoor maximaal 5 minuten. Meespreken kan na de eerste besprekingsronde en is maximaal 1 minuut.
Vanzelfsprekend wordt uw aanwezigheid in het gemeentehuis op maandag 28 november om 19:30uur zeer op prijs gesteld.

Behandeling raadsvoorstel 28 november

Op 17 november ontvingen wij bericht van de gemeente dat B&W besloten hebben het raadsvoorstel en de antwoordnotitie met betrekking tot de inspraakreacties voor te leggen aan de gemeenteraad.
De andere stukken (de visie, het inventarisatiedocument, planeconomische analyse en de inspraakreacties) zijn te raadplegen via de gemeentelijke website, www.schouwen-duiveland.nl bij de vergaderkalender.
Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de raadscommissie Openbare Ruimte van 28 november 2016 om 19:30uur.

Uitstel raadsvoorstel gebiedsvisie Schelphoek

Vandaag ontvingen wij informatie dat burgemeester en wethouders nog geen besluit genomen hebben over het raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling van de gebiedsvisie Schelphoek en de beantwoording van de ontvangen inspraakreacties.
Zodra het college een besluit heeft genomen ontvangen wij hierover inhoudelijk bericht.

Voor de planning betekent dit dat de behandeling in de raadsvergadering een maand doorschuift en aan de orde komt in de raadscommissie van 28 november en raadsvergadering van 22 december 2016.

Inspraakprocedure Gebiedsvisie Schelphoek

Het ontwerp van de gebiedsvisie Schelphoek en het inventarisatiedocument liggen in het kader van de inspraakprocedure vanaf 15 augustus tot en met 26 september 2016 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.
Digitaal kunt u  de documenten bekijken op https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Projecten/Gebiedsvisie_Schelphoek/Actueel/Bekendmaking_Inspraakprocedure_ontwerp_gebiedsvisie_Schelphoek

Wij hebben de gebiedsvisie bestudeerd en zijn niet blij met het resultaat. Allereerst is er ons inziens geen sprake van een visie, allerlei mogelijkheden liggen nog open, keuzes worden onvoldoende gemaakt, eenduidigheid ontbreekt.
Ook zijn opmerkingen van de klankbordleden tijdens de diverse klankbordbijeenkomsten onvoldoende in de documenten verwerkt.
Ons bezwaar zal voor eind augustus te lezen zijn op deze website.

Onze nieuwsbrief leden ontvangen op 15 augustus om 19:00 uur onze nieuwsbrief.

Informatie avond 23 maart: welke scenario’s?

Vanavond wordt de gemeentelijke informatie avond over de Schelphoek gehouden.

Volgens het gemeentelijk projectteam is de te presenteren ontwerpvisie een gedragen visie waarbij afstemming met de klankbordgroep Schelphoek richting heeft gegeven aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Schelphoek. Wij van BIRDS, deelnemers aan die klankbordgroep, zijn het daar niet mee eens.

Begin maart 2016, pas nadat allerlei kranten-artikelen over de Schelphoek waren gepubliceerd, ontvingen wij informatie van het gemeentelijk projectteam. De ontvangen informatie zou conform moeten zijn of aangepast moeten zijn met wat besproken was tijdens de laatste klankbordgroepbijeenkomst van 16 november.

Helaas moeten wij constateren dat er een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven. Besproken punten worden niet of heel summier vermeld maar er is geen actie op ondernomen in de vorm van aanpassingen. Er zijn nieuwe onbesproken essentiële zaken toegevoegd en scenario 3b is compleet gewijzigd. Naast onze inhoudelijke bezwaren hebben wij ernstig geageerd tegen de werkwijze die de gemeente hanteert.

Op ons commentaar heeft het gemeentelijk projectteam inhoudelijk niet gereageerd, wel stellen zij voor om nog een keer bij elkaar te komen met de klankbordgroep om het ontwerp van de gebiedsvisie te bespreken.
Deze bijeenkomst wordt dan gepland voordat de gebiedsvisie aan B&W wordt voorgelegd om in de inspraak te brengen, maar na de informatie avond.
Naar onze mening wordt er op 23 maart onjuiste informatie naar buiten gebracht. De klankbordgroepen mogen er nadien nog over praten, maar dit heeft waarschijnlijk geen enkele invloed meer op het besluitproces. Alle raadsleden zullen namelijk op 23 maart aanwezig zijn en verwacht mag worden dat ze daar ook al hun voorkeur zullen bepalen voor het scenario waarop de gebiedsvisie gebaseerd wordt.

Aangezien er geen draagvlak is voor de meeste scenario’s bij de meerderheid van de klankbordgroepen omdat deze te massaal zijn, en omdat er buitendijkse varianten zijn die nimmer aan de klankbordgroepen zijn voorgelegd, hebben wij alle raadsleden schriftelijk verzocht zich als volksvertegenwoordig(st)er, te distantiëren van de door het projectteam opgeleverde documentatie en hun mogelijkheden in te zetten en het college om opheldering te vragen.

Wij hopen op een “eerlijke” uitkomst waarbij recht gedaan wordt aan de inzet van de klankbordgroepen waardoor het vertrouwen in de gemeente Schouwen Duiveland door inwoners en toeristen niet nog verder wordt geschaad.

Wij zijn zeer benieuwd welke informatie de gemeente vanavond naar buiten brengt.
Worden de op 16 november met de klankbordgroepen besproken scenario’s getoond inclusief alle aanpassingen n.a.v. die middag, of kiest de gemeente er toch voor om eenzijdig gewijzigde, niet met de klankbordgroep besproken scenario’s naar buiten te brengen?

Openbare informatieavond 23 maart 2016

De openbare informatieavond vindt plaats op 23 maart om 19.30 in de burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De avond is bedoeld om o.a. de ontwikkelscenario’s van de Schelphoek toe te lichten en de reacties daarop te horen van de inwoners en andere belangstellenden.
De raadsleden krijgen ook een uitnodiging voor deze avond.
Wij willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn in het gemeentehuis, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee.

Een heel belangrijke avond, waarbij u uw mening kunt geven over de mogelijke scenario’s van de Schelphoek. Laat uw stem horen!

Klankbord bijeenkomst 16 november in het kort

Op 16 november hebben wij wederom deelgenomen aan een klankbordgroep bijeenkomst in het gemeentehuis.
Hierbij is gesproken over de (bouw)mogelijkheden van het gebied en heeft de projectgroep van de gemeente 5 verschillende scenario’s laten zien. De klankbordgroepen werden in de gelegenheid gesteld hierop hun visie te geven.

De gemeente gaat met de input van deze middag verder aan de slag en er zal in december een nieuwe openbare informatie-avond gehouden worden. Een belangrijk moment om wederom van u te laten horen! Wat vindt u ervan?
Zodra er meer bekend is over datum en plaats,  zullen wij hierover op de website berichten.

Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief? Dan ontvangt u in de loop van volgende week uitgebreide informatie over de klankbordgroep bijeenkomst van 16 november.

Klankbordgroepbijeenkomst 28 september

Een overvol programma met als thema: Ontwikkelscenario’s en wat willen wij.
Daarbij werd de planeconomische analyse uiteengezet. Uit de analyse blijkt dat het toevoegen van een functie tot gevolg heeft dat er € 200.000 euro minder kosten toegerekend hoeven te worden aan de Schelphoek. In het huidige scenario (scenario 0), in het geval dat men niets doet kost de Schelphoek iets meer dan een miljoen (€ 1.148.000) per jaar.

Beelden bij scenario’s
Verder werden een zeventigtal foto’s die zowel door klankbord-groepen als door de gemeente ingebracht waren tentoongesteld. Iedere klankbordgroep mocht 3 foto’s selecteren, voorzien van reactie waarom zij die foto’s van belang achten voor de Schelphoek en deze plaatsen bij het scenario waarvan men vond dat past.
Over het algemeen kwamen de meeste stemmen op scenario 1 waarbij behoud van natuurwaarden belangrijk werd gevonden (het totaal aantal mensen dat de foto had geselecteerd staat in de foto).
Er waren een klein aantal klankbordgroepen die ook voor buitendijks bouwen op het havenplateau zijn.(scenario 3) Natuurmonumenten gaf aan dat zij wel een informatiecentrum wensen, bij voorkeur binnendijks.  Klik hier voor de gekozen beelden per scenario

Het projectteam van de gemeente gaat met deze gekozen beelden per scenario ruimtelijke en landschappelijke vertalingen maken.

Op 16 november is er een vervolg klankbordgroepbijeenkomst met als thema “ontwikkelscenario’s – wat kunnen we“

Vaststelling analysedocument Gebiedsvisie Schelphoek

Op 15 september 2015 hebben burgemeester en wethouders het analysedocument “Inventarisatie – analyse en vertrekpunten” inclusief de antwoordnotitie en krachtenveldanalyse vastgesteld.
B&W is akkoord met de planning m.b.t. plan economische analyse en met het proces vervolg. De raad wordt d.m.v. raadsbrief geïnformeerd.
U kunt het analysedocument terugvinden in het kopje documenten in PDF.

Uitstel wederom 1 week verlengd

Vrijdag 11 september hebben wij van de gemeente bericht ontvangen dat dinsdag 15 september  het college een besluit neemt over het analysedocument “Inventarisatie- analyse en vertrekpunten” voor de Gebiedsvisie Schelphoek.

Concept planeconomische analyse
15 september is ook de datum dat de gemeente in gesprek gaat met het waterschap Scheldestromen en Staatsbosbeheer, beheerders van het gebied, over de planeconomische analyse. Over de inhoud van dit gesprek worden wij nader geÏnformeerd tijdens de klankbordgroep-bijeenkomst eind september.

Conceptdocument inventarisatie en analyse Schelphoek

Op 2 juli 2015 hebben wij van de gemeente Schouwen Duiveland een conceptdocument ontvangen van de inventarisatie en analyse ten behoeve van de gebiedsvisie voor de Schelphoek.

Uiterlijk 19 juli 2015 moeten wij hierop onze reactie geven.
Degenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief ontvangen dit concept en onze reactie rond 21 juli.

Volgens info van de gemeente zal/kan het document na het collegebesluit eind juli openbaar gemaakt worden.

Maandag 28 september 2015 wordt door de gemeente een tweede klankbordgroepbijeenkomst gehouden. Deze gaat over de ontwikkelingsrichtingen voor de Schelphoek.

Openbare informatiebijeenkomst

Woensdagavond 22 april 2015 gaf de gemeente in een overvol dorpshuis in Serooskerke uitleg over de uitgangspunten en voorbereidende analyse van een nieuw te ontwikkelen gebiedsvisie.

Het is duidelijk, de gemeente heeft een geheel nieuwe start gemaakt om tot deze nieuwe gebiedsvisie te komen maar kreeg van het publiek te maken met een grote mate van achterdocht.
Onder de aanwezigen lijken steeds meer voorstanders voor behoud van de Schelphoek in zijn huidige vorm.

De gemeente gaf d.m.v. thema’s aan welk onderzoeksmateriaal er al ligt en gaf stellingen waarop het publiek commentaar kon geven.

De gemeente verwerkt de input van deze inloopavond in het proces en inhoud (aanvullen ambities, doelstellingen, uitgangspunten) als basis voor de visie.
Verder worden de analyse van Staatsbosbeheer en de plan economische analyse hierin meegenomen. Deze analyses zouden volgens de planning van de gemeente zo goed als klaar moeten zijn. Wij zijn zeer benieuwd en verwachten binnenkort informatie hierover te krijgen van de gemeente.

Wilt u uitgebreider op de hoogte gehouden worden, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief .

Informatie avond 22 april 2015 in Serooskerke

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst over de Schelphoek op het gemeentehuis in Zierikzee,  vind er op 22 april een informatie avond plaats in het dorpshuis aan het Dorpsplein 13 in Serooskerke.

Het begint om 19:30uur, de zaal is vanaf 19.15 open.
Tijdens deze avond krijgt u van de gemeente de gelegenheid te reageren op de conclusies van de eerste bijeenkomst en uw visie en aanvullingen te laten horen.

Daarom roepen wij u op, indien mogelijk, deze avond bij te wonen en uw stem te laten horen.

Eerste bijeenkomst stakeholders gebiedsvisie Schelphoek

Op 23 maart 2015 heeft een bijeenkomst over de Schelphoek op het gemeentehuis in Zierikzee plaatsgevonden.
Hierbij waren diverse vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig waaronder Dorpsraad Serooskerke, Vereniging Stad en Lande, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Recron Schouwen-Duiveland, Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Naturisten Federatie Nederland, de Fritureluur, HRC De Schelphoek en wij als BIRDS.
Het was de eerste klankbordgroep bijeenkomst en deze middag stond in het teken van een eerste inventarisatie voor een nieuwe aangepaste gebiedsvisie voor de Schelphoek.

Per thema werden de uitgangspunten van de Schelphoek bekeken en kregen de stakeholders kort de gelegenheid aanvullingen toe te voegen. De behandelde thema’s:
1. Beleid en de Schelphoek
2. Cultuurhistorie en landschap
3. Natuur Schelphoek
4. Waterveiligheid
5. Verkeerssituatie
6. Gebruik en voorzieningen

Tijdens de openbare informatie avond op 22 april 2015 in Serooskerke kunt ook u uw visie en aanvullingen laten horen.

Wat vooraf ging

In juni 2014 is door de gemeente Schouwen-Duiveland de “Gebiedsvisie Schelphoek” als ontwerp uitgebracht. De Schelphoek wordt hierin gekarakteriseerd als een bijzonder stukje Zeeland met veel kwaliteiten. Waardevolle natuur met de slikken en de nieuwe natuur van ‘plan Tureluur’ en een recreatieve kwaliteit in een historisch landschap. Volgens de visie is een deel van de kwaliteiten nog verborgen door onbekendheid en kan een deel van de kwaliteiten verbeterd worden door het optimaliseren van het gebruik, het beheer, de ontsluiting en het leggen van nieuwe verbindingen. In de visie wordt gesteld, dat het hiermee een parel kan worden in de recreatief toeristische structuur van Schouwen-Duiveland.

Volgens de ontwerpvisie heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de ambitie om de kwaliteiten van de Schelphoek te versterken en beter beleefbaar te maken. De samen met de provincie Zeeland en Staatsbosbeheer opgestelde gebiedsvisie beschrijft de ontwikkelingsrichting voor de Schelphoek en heeft een planhorizon tot 2025. De visie wil balans brengen tussen behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten en tussen natuurwaarden en recreatief gebruik. Dit gebeurt door het zoneren van het gebruik van Schelphoek en het aanpassen van het beheer aan de zonering. De visie wil ook richting geven aan de aanpassing van de inrichting en de ontsluiting van het gebied. Schelphoek zou een knooppunt moeten worden langs de Oosterschelde waar verschillende gebieden en routes samenkomen.

Door deze betere balans zouden mogelijkheden ontstaan voor meervoudig ruimtegebruik van Schelphoek. De visie ziet mogelijkheden om nieuwe kwaliteiten aan het gebied toe te voegen, en noemt daarbij met name een concreet initiatief voor een zorgresort. Volgens de visie zouden deze “nieuwe kwaliteiten” de gewenste ontwikkeling van Schelphoek als toeristisch-recreatieve hotspot nog verder kunnen ondersteunen. Hiermee zou de beleefbaarheid van het gebied toenemen en zou tevens een bijdrage geleverd worden aan de sociaal-economische ontwikkeling van Schouwen- Duiveland.

Het ontwerp van de gebiedsvisie heeft in de periode juli tot oktober 2014 ter inzage gelegen in het kader van de inspraak, en riep veel negatieve reacties op. Ook B.I.R.D.S. heeft een inspraakreactie ingediend, waarin ze zich uitspreekt tegen bebouwing in de Schelphoek. De visie riep zoveel reacties op, dat de gemeenteraad op 18 december 2014 besloten heeft om een tussenstap te zetten.

De gemeenteraad gaat er van uit dat er wel bebouwing mogelijk is in de Schelphoek, maar heeft besloten dat samen met de stakeholders en betrokkenen verder onderzocht moet worden welke bebouwingsmogelijkheden er zijn. Impliciet heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze eerst een visie vast willen stellen alvorens er concrete plannen kunnen worden ingediend. Het initiatief van Medisch Maatwerk is hiermee door de raad bij het vervolgproces naar de achtergrond gedrongen en mag niet meer als een van de redenen gelden om de gebiedsvisie op te stellen. Naar aanleiding van hun ingediende zienswijze is B.I.R.D.S. als “stakeholder” toegevoegd aan de Klankbordgroep, die het vervolgproces begeleid.

Op 23 maart zal de 1e bijeenkomst van de Klankbordgroep plaatsvinden, die in het teken zal staan van stap 1: het formuleren, verifiëren, actualiseren van de uitgangspunten van het gebied. Ter voorbereiding hierop worden in deze notitie worden de belangrijkste punten uit de ontwerpgebiedsvisie gegeven, met onze visie hierop

nieuws

Op 20 februari 2015 hebben wij een schrijven van de gemeente ontvangen waaruit blijkt dat de procedure om te komen tot een nieuwe gebiedsvisie Schelphoek voor mei/juni 2016 gepland staat. Op 23 maart 2015 worden wij door de gemeente uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Schelphoek.
Verdere informatie volgt.
In de tussentijd kunt u de ontwikkelingen enigszins volgen via onze pagina in de media

Bekijk voor de beeldvorming de Volkskrant reportage Aan de Zeeuwse kust -Zo onbewust verdwijnt de rust – door verslaggever Peter de Graaf en fotograaf Marcel van den Bergh die staat vermeldt op de pagina in de media

Nieuwe ontwikkelingen gebiedsvisie Schelphoek 2014

Op 22 november 2014 ontvingen wij van B&W als burgerinitiatief een Gemeentelijke reactiebrief op zienswijze gebiedsvisie Schelphoek. Hierin staat het volgende vermeldt:

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben kennis genomen van uw zienswijzen. Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het uitgangspunt vast te stellen dat er bebouwingsmogelijkheden zijn in de Schelphoek en het college opdracht gegeven om met de betrokken stakeholders in het gebied (o.a. Staatsbosbeheer, dorpsraad Serooskerke, vereniging Stad en Lande, natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland) de bebouwingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te werken in een aangepaste gebiedsvisie.

Het Raadsvoorstel proces_ontwerp-gebiedsvisie_Schelphoek kunt u op de website van de gemeente bekijken.
Op 1 december om 19:30uur werd  het voorstel besproken in de raadscommissie Openbare Ruimte. Hierbij hebben wij ingesproken en onze zienswijze nogmaals naar voren gebracht en 1720 handtekeningen aan de wethouder aangeboden tegen bebouwing in de Schelphoek.
Mocht u geïnteresseerd zijn in wat er tijdens de commissievergadering is besproken over gebiedsvisie Schelphoek dan kunt u dit beluisteren vanaf de 31:53 minuut tot en met 1uur48:30minuut  op de gemeentelijke website (deze wordt in nieuw scherm geopend).

Op 18 december hebben de fracties van VVD, LSD en SGP het amendement van de PvdA en D66 verworpen waardoor het raadsvoorstel is aangenomen.
In het amendement werd het vooringenomen standpunt dat er bebouwing mogelijk is in de Schelphoek gewijzigd in:  verkennen of er en zo ja welke bebouwingsmogelijkheden er zijn in de Schelphoek.
Mocht u geïnteresseerd zijn in wat er tijdens de raadsvergadering is besproken over gebiedsvisie Schelphoek dan kunt u dit beluisteren vanaf de 04:15 minuut tot en met 1uur14:25minuut  op de gemeentelijke website (deze wordt in nieuw scherm geopend).

Nu de gemeenteraad besluit om opdracht te verlenen voor deze verkenning en uitwerking betekent dit dat de definitieve beantwoording van de inspraakreacties en de vaststelling van de aangepaste gebiedsvisie Schelphoek doorschuift naar de gemeenteraadsvergadering van maart 2015.

Wij als burgerinitiatief BIRDS blijven pleiten voor het onbebouwd houden van de Schelphoek.  Deelt u dezelfde mening? Neem dan deel aan onze handtekeningenactie en laat ook uw stem horen.